TIN TỨC

VNPT phải hoàn thiện đề án tái cơ cấu trước 30/6/2013

Thứ tư | 17.07.2013 | 07:10

Bộ TT&TT vừa có văn bản chỉ đạo VNPT nhanh chóng hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu để trình Bộ trước ngày 30/6/2013 với mục tiêu để VNPT trở thành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giữ vai trò chủ lực trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Một trong điểm nhấn quan trọng nhất của đề án tái cấu trúc VNPT là việc sắp xếp lại hai mạng di động. Vì vậy, Bộ TT&TT chỉ đạo VNPT trong quá trình tái cơ cấu phải giữ vững và phát huy các thương hiệu viễn thông VinaPhone, MobiFone đã có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bộ TT&TT chỉ đạo VNPT phải thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn khỏi MobiFone theo lộ trình phù hợp trên cơ sở kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tuân thủ pháp luật về sở hữu trong lĩnh vực viễn thông được quy định tại Luật Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐ-CP. 

Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo VNPT cần phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ ứng dụng viễn thông (phát thanh, truyền hình, nội dung số và các dịch vụ đa phương tiện khác). Từng bước tiến hành thoái vốn khỏi các lĩnh vực không phải là ngành nghề kinh doanh chính, những lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả. Chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính trước năm 2015.

Bộ TT&TT yêu cầu VNPT phải rà soát, xác định số lượng, danh sách cụ thể các doanh nghiệp VNPT nắm giữ 100%, nắm giữ trên 75%, nắm giữ từ 65% đến 75%, nắm giữ từ 50% đến dưới 65%, dưới 50% vốn điều lệ hoặc tiến hành thoái vốn để không giữ cổ phần với kế hoạch cụ thể. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thực hiện cho được mục tiêu sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp theo các phương án đã được phê duyệt; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm 2013 – 2015. Kiên quyết sắp xếp, cơ cấu lại hoặc giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán nợ đến hạn theo quy định.

Mô hình tổ chức của VNPT sẽ theo hướng Công ty mẹ - Tập đoàn tập trung vào các chức năng nghiên cứu chiến lược phát triển, đổi mới tổ chức quản lý, công nghệ, sản phẩm, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, đào tạo nhân lực, quan hệ đối ngoại... VNPT sẽ phải tăng cường phân cấp và tạo sự chủ động cho các đơn vị thành viên, đặc biệt trong công tác đầu tư, quản lý, điều hành, khai thác mạng lưới và hoạt động kinh doanh thường xuyên.

VNPT sẽ phải xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, triển khai tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, tránh đầu tư, kinh doanh dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ theo hướng sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp thành viên kinh doanh cùng ngành nghề.

VNPT sẽ phải bảo đảm hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng trên cơ sở đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thông qua hợp đồng kinh tế theo cơ chế thị trường. Hạn chế việc công ty mẹ, các công ty con cùng đầu tư vào một doanh nghiệp.

Bộ TT&TT chỉ đạo VNPT phải tách bạch rõ hoạt động công ích và kinh doanh viễn thông, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp qua việc tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý công khai, minh bạch và tổ chức đơn vị sự nghiệp hạch toán và hoạt động độc lập thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao. 

Trong mô hình tái cơ cấu của mình, VNPT phải chú trọng, ưu tiên việc bảo đảm tính toàn vẹn, thống nhất, không chia cắt theo địa bàn hành chính của mạng lưới, dịch vụ viễn thông trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đối với mạng viễn thông cố định. Trong xu hướng hội tụ công nghệ trên cùng một nền tảng hạ tầng băng rộng đa dịch vụ, thì VNPT phải hạn chế việc tổ chức kinh doanh theo từng dịch vụ, mà ưu tiên tổ chức kinh doanh theo hướng tập trung vào hai hoạt động chính là đầu tư, khai thác hạ tầng và kinh doanh đa dịch vụ theo phạm vi toàn quốc. 

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ ứng dụng viễn thông thì VNPT sẽ phải tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này theo các nguyên tắc hình thành đơn vị chủ lực tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là các thiết bị đầu cuối, thiết bị phụ trợ. VNPT sẽ phải tổ chức đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển các dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ ứng dụng viễn thông đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, thương mại điện tử.  

Bộ TT&TT đề nghị VNPT khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn trình Bộ trước ngày 30/6/2013 để Bộ xin ý kiến đóng góp của các Bộ, Ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 09/2013.

TK

Nguồn: http://ictnews.vn/home/Kinh-doanh/8/VNPT-phai-hoan-thien-de-an-tai-co-cau-truoc-3062013/109846/index.ict